Home > 식당가 > 한식당(황성옛터)

 

 

         영업시간 : 개점 07:00 ~ 마감 21:00
              (단, 일요일 07:00 ~ 11:00)
              ※ 조찬뷔페 07:00 ~ 11:00

         좌석수 : 120 석
              ※ 홀 76석, 죽실 12석, 파티션 32석

         예약 및 문의 : 예약실 (042-602-1410)
              한식당 (042-602-1431)

         위치 : 본관 2층

         조찬뷔페 안내
              대인 : 현역 11,000 / 예비역 12,100 / 일반인 13,200
              소인 : 현역 7,000 / 예비역  7,700 / 일반인 8,400