Home > 식당가 > 스카이라운지

 

 

         영업시간 : 개점 15:00 ~ 마감 24:00
              ※ 매주 일요일은 정기휴무

         좌석수 : 82 석 (룸2개소, 메인홀1)

         예약 및 문의 : 예약실 (042-602-1410)
              스카이라운지 (042-602-1436)

         위치 : 본관 10층

         판매메뉴 : 음/주류, 안주류