Home > 온천 & 사우나 > 대온천탕


   


       

   영업시간 : 개장 05 : 30 ~ 마감 21 : 00 (입장 마감시간 20:00시 전까지)

   수용인원 : 남 - 268명, 여 - 268명

   문      의 : 남 온천탕(042.602.1462)  /  여 온천탕(042.602.1466)

   위      치 : 별관 1층(남) / 2층(여)

   가격안내 : 대   인 ▶ 현역 : 4,000원, 예비역 : 4,400원, 유공자 : 4,400원, 일반인 : 6,000원

                 ※ 경로는 65세 이상 예비역

                 ※ 현역 및 유공자, 경로는 가족관계증명서 지참 시 배우자 할인.

                 ※ 소인/투숙객 3,500원.