Home > 온천 & 사우나 > 사우나


   


 

   영업시간 : 개장 06 : 00 ~ 마감 21 : 00(입장 마감시간 20:00시 전까지)

   수용인원 : 남 - 89명, 여 - 55명

   문      의 : 남 사우나(042.602.1472)  /  여 사우나(042.602.1475)

   위      치 : 본관 지하1층

   가격안내 : 대   인 ▶ 현역 : 6,000원, 예비역 : 6,600원, 유공자 : 6,600원, 일반인 : 8,000원

                 ※ 현역 및 유공자는 가족관계 증명서 지참시 배우자 할인.

                 ※ 소인/투숙객 5,000원.